Some pointers for planning your estate
June 25, 2013
To marry or not to marry…
July 8, 2013

`n Vinger in die PIE: Prevention of Illigal Eviction from Unlawful Occupation of Land Act

article2nl-JulyJy het eiendom wat jy uitverhuur. Die huurder het besluit dat hy nie verder die huur kan bekostig nie, en geen beloftes, briewe of dreigemente maak enige verskil nie. Nie net weier die huurder om die huurgeld te betaal nie, maar boonop weier hy om die eiendom te ontruim.

Om die kersie op die koek te sit, bied die reg  aan die huurder baie meer beskerming as ooit tevore. Dit kom as geen verassing, dat verhuurders voel dat die huidige wetgewing gebruik, óf eerder misbruik word, deur die huurder om huurgeld te vermy en verdermeer tot verhuurders se nadeel, beskerming aan huurders se belange en regte te bied.

Tye het verander, en om bloot die slotte van die perseel te vervang bied deesdae geen meer vinnige oplossings aan die verhuurder nie. In die realiteit is dit baie moeilik om onregmatige okkupeerders regmatig uit die eiendom te sit, en dus is dit baie belangrik vir verhuurders om die voorgeskrewe prosedures soos in die PIE wet vervat,  noukeurig te volg.

In kort, kan die “Prevention of Illegal Eviction from Unlawful Occupation of Land Act”, “PIE”, beskryf word as wetgewing wat ten doel het om beide huurders en verhuurders se belange en regte gelyktydig te beskerm. Hierdie wetgewing verbied nie net onregmatige uitsetting nie, maar maak voorsiening vir regmatige uitsetting van onregmatige okkupeerders. Gevolglik, stel die wet streng prosedurele maatreëls daar, vir `n uitsetting om regmatig te geskied. Indien een van die prosedures nie nagekom word nie, kan die uitsetting nie as regmatig beskou word nie.

Prosedures soos voorgeskryf deur PIE

Indien die huurder nie die huurgeld betaal nie, is dit eerstens belangrik, dat die verhuurder die huurkontrak ooreenkomstig die kennistydperk soos bepaal deur die kontrak opsigself of andersins een kalendermaand, soos voorgeskryf deur die gemenereg, te kanselleer.

`n Ex parte –  aansoek (`n aansoek sonder kennisgewing aan enige party) moet gebring word by die geskikte Hof, om sodoende die nodige toestemming van die Hof te verkry om die PIE –  prosedures in te stel. Hierdie aansoek, word gebring by wyse van twee Kennisgewings welke ondersteun word deur `n beëdigde verklaring.

Die verklaring moet `n duidelike uiteensetting bevat van die volgende:

  1. Beweerde onregmatige okkupasie,
  2. Geldige gronde vir die beoogde uitsetting, asook
  3. Redes waarom die beoogde uitsetting as reg en regverdigbaar beskou moet word.

Sodra die aansoek uitgereik word,  word dit deur die Balju van die Hof beteken op die plaaslike Munisipaliteit, die huurders asook enige persoon wat die eiendom in die naam van die onregmatige huurder okkupeer. Die plaaslike Munisipaliteit asook die onregmatige huurder moet ten minste veertien dae voor die aanhoor datum, kennis daarvan ontvang.

Op die dag waarop die aangeleentheid aangehoor word kry die onregmatige okkupeerder die geleentheid om redes voor die hof te plaas, waarom hy/sy nie uit die eiendom gesit moet word nie.

Voor die Hof `n uitsettings bevel sal toestaan sal daar eers na al die relevante omstandighede gekyk word tesame met die oorweging of die uitsetting as reg en regverdigbaar beskou kan word. Die onregmatige okkupeerder mag dus spesiale faktore voor die hof plaas waarom die hof nie die uitsettingsbevel moet toestaan nie.

In die Praktyk gee howe, spesiale ag aan:

a)    die regte van- bejaarde persone,
b)    kinders,
c)    gestremde persone, en
d)    asook huishoudings waar die vrou die hoof van die huis is.

Die hof het egter `n wye diskresie om die huurder `n geskikte datum te gee om die eiendom te ontruim, en `n datum waarop die uitsetting sal plaasvind.

Oor die algemeen kan die PIE – prosedures beskryf word as `n uitgerekte proses, en afhangende van die omstandighede vat dit dikwels baie tyd voor die onregmatige okkupeerder die eiendom moet ontruim. Die verhuurder moet steeds elke maand sy verband op die eiendom betaal terwyl die onregmatige okkupeerder bloot nie sy huurgeld betaal nie.

Verhuurders, in plaas daarvan om toe te laat dat die onregmatige okkupeerder jou frustreer tot die punt waar jy bene wil breek, pak eerder die bul by die horings en kry die huurder uit jou eiendom.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

Kliek hier om die volledige vrywaring te sien

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X