Can somebody take the law into his/her own hands?
November 24, 2014
Is daar beperkings op eiendomsreg?
April 2, 2015

Die benoeming van ‘n eksekuteur in my testament

A3Hierdie is ‘n onderwerp waaroor al hoe meer besprekings en argumente plaasvind en dit is ook so dat individue meer ingelig raak oor wat die fooie is waarop die Eksekuteur van ‘n boedel geregtig is en hoe die fooie bereken word.

Soos ons in vorige atikels melding gemaak het, word die maksimum vergoeding waarop ‘n Eksekuteur geregtig is deur wetgewing vasgestel. Die huidige Eksekuteursvergoeding waarop ‘n Eksekuteur geregtig is, beloop tans 3.5% van die bruto boedelwaarde plus 14% BTW (indien die Eksekuteur natuurlik vir BTW geregistreer is).

Op die oog af blyk dit dat die vergoeding teen ‘n billike of selfs baie lae persentasie gehef word, maar kom ons illustreer dit met ‘n voorbeeld:

Kom ons veronderstel die bruto boedelwaarde beloop R2 miljoen. Neem kennis dat weens die drastiese stygings in die waarde van onroerende eiendomme oor die laaste paar jare, ‘n boedel met ‘n bruto waarde van R2 miljoen maklik haalbaar en baie realisties is indien u onroerende eiendom besit.

R2 miljoen x 3.5% = R70 000-00

Plus 14% BTW = R9 800-00

Totale Eksekuteursvergoeding = R79 800-00

Laasgenoemde Eksekuteursvergoeding sluit nie enige ander administrasiekostes bv. oordragkostes van die onroerende eiendom of begrafniskostes in nie. Dit is dus duidelik dat kostes om die administrasie van ‘n boedel met ‘n waarde van R2 miljoen af te handel maklik meer as R100 000 kan beloop. Die gevolg is dat individue al hoe meer oorweging daaraan gee om die langslewende of ‘n ander familielid as Eksekuteur te benoem, met die veronderstelling dat die genomineerde Eksekuteur dan in ‘n posisie geplaas word om die Eksekuteursvergoeding met ‘n instelling te onderhandel, wat dan as die genomineerde Eksekuteur se agent sal optree.

Dit gebeur egter dat die genomineerde Eksekuteur (bv. die langslewende gade) nie deeglik ingelig word oor wat hy/sy te doen staan indien sy/haar gade te sterwe sou kom nie en gevolglik stel hy/sy die eerste agent aan wat sy/haar dienste aanbied, geen onderhandeling vind plaas nie en die agent hef dus maar nog steeds die volle tarief wat deur wetgewing vasgestel word.

Ons aanbeveling is dus die volgende:

  1. Benoem die langslewende of ‘n ander familielid as Eksekuteur van jou boedel, maar maak seker dat die benoemde Eksekuteur deeglik kennis dra dat hy/sy die Eksekuteursvergoeding met ‘n instelling kan onderhandel; of
  2. Indien jy voldoende vertroue in ‘n instelling het, benoem die instelling as Eksekuteur van jou boedel, maar onderhandel die Eksekuteursvergoeding voortydig en maak die ooreengekome tarief in die testament vas. Moet dit dus nie aan iemand anders oorlaat om na jou afsterwe oor Eksekuteursfoooie te onderhandel nie.

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X