Wanneer is ‘n huurder ’n onwettige besetter?
July 6, 2015
The Living Will
September 17, 2015

Openbare oorlaste: wetlike regte in terme van wetgewing

A2_GTPersone wat ontwrigtende dade van onaanvaarbare gedrag in openbare plekke pleeg, mag gewaarsku en daarna deur die owerhede in hegtenis geneem word. Die oortreder sal aanspreeklik wees vir ‘n boete, gevangenisstraf of beide by skuldigbevinding. Hoe word hierdie toepassing van ons regte behaal deur ‘n gewone burger?

‘n Openbare oorlas is ‘n kriminele misdaad; dit is ‘n daad of versuim wat belemmer, skade berokken, of die regte van die gemeenskap verontrief. Die term openbare oorlas dek ‘n wye verskeidenheid van geringe misdade wat die gesondheid, morele waardes, veiligheid, gerief, gemak of welsyn van ‘n gemeenskap bedreig.

Wetgewing bied verligting in hierdie verband, spesifiek in die verordeninge van die plaaslike munisipaliteite. ‘n Verordening is ‘n wet wat deur die Raad van ‘n munisipaliteit aangeneem word om die sake en die dienste wat dit bied binne sy regsgebied te reguleer. ‘n Munisipaliteit verkry die magte om ‘n verordening goed te keur van die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika.

Met betrekking tot openbare oorlaste sou ‘n mens kyk na Verordening op Strate, Openbare Plekke en die Voorkoming van Stoornisse, 2007. Die grootste deel van hierdie verordening lys sekere handelinge wat as verbode gedrag geag word en daarmee gekriminaliseer word. Verskillende aksies, insluitend bedel, die gebruik van beledigende of dreigende taal, om onder die invloed van dwelms of alkohol te wees en ‘n versteuring te veroorsaak deur te skreeu, gil of enige ander harde en aanhoudende geraas of klank, insluitend versterkte geraas en klank te maak, word daarin gelys.

Indien enigiemand se gedrag binne hierdie definisie val en hy enige of verskeie verbode handelinge van openbare oorlas uitvoer, moet die owerhede onmiddellik in kennis gestel word. Die owerhede het die mag om die oortreder te gelas om die gewraakte gedrag onmiddellik te staak, by versuim waarvan hy aan ‘n misdryf skuldig sal wees. 

Artikel 23 bepaal dat enige persoon wat oortree of versuim om te voldoen aan ‘n bepaling van hierdie verordening of versuim om enige instruksie deur die owerhede wat hierdie verordening afdwing, te gehoorsaam, aan ‘n misdryf skuldig sal wees. Die oortreder sal aanspreeklik wees vir ‘n boete of gevangenisstraf vir ‘n tydperk van hoogstens ses maande, of vir beide ‘n boete en sodanige gevangenisstraf.

Dit is dus voor die hand liggend dat deur die identifisering van sekere handelinge van onaanvaarbare, aggressiewe, dreigende, beledigende of obstruktiewe gedrag van persone in die openbaar, die oortreder gelas kan word om onmiddellik sodanige gewraakte optrede te staak of in hegtenis geneem te word vir die nie-nakoming van enige opdrag om die optrede te staak.

Verwysingslys:

  1. http://openbylaws.org.za/za/by-law/cape-town/2007/streets-public-places-noise-nuisances/
  2. http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Public+Nuisance
  3. http://openbylaws.org.za/
  4. https://www.capetown.gov.za/en/bylaws/Pages/Home.aspx

Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X