Trusts – ‘n Gesondheidswaarskuwing.
October 16, 2012
Director or employee? Apply the “reality test”.
October 16, 2012

Direkteur of werknemer? Die werklikheid is belangrik.

Is direkteure werknemers? Hierdie vraag is belangrik aangesien werknemers beskerming ingevolge ons arbeidswetgewing geniet. Ons howe het al beslis dat in gepaste gevalle moet direkteure ook as werknemers beskou word. Die aard van die diensverhouding kan volgens drie faktore bepaal word en enige een van die drie kan bepalend wees:

  1. Wat is die werkgewer se rol van oorsig en beheer?
  2. Vorm die werknemer ‘n integrale deel van die werkgewer se organisasie?
  3. In hoe mate is die werknemer ekonomies afhanklik van die werkgewer?

Die Hof sal kyk na die werklike toedrag van sake. Die realiteitstoets is dus van toepassing. Wat in werklikheid aangaan is dus baie belangriker as hoe die partye in kontrakte beskryf word of die benaming van titels in die organogram van die maatskappy.

‘n Onlangse geval 

In ‘n geval wat onlangs in die Arbeidshof beslis is, het ‘n direkteur aandeelhouding van 45% in ‘n maatskappy gehou. Die Hof bevind dat hy in praktyk ook ‘n werknemer van die maatskappy was. Gevolglik is hy geregtig op alle beskerming wat die Wet op Arbeidsverhoudinge aan werknemers bied en word hy uiteraard ook beskerm teen onbillike ontslag.

Elke geval sal verskil en hier is baie grys gebiede – wees versigtig en neem ingeligte besluite.

Vir meer inligting kotank Andre du Toit by +27(0) 28 271 3031, Jacques du Toit by    +27(0) 28 312 3626 of Charl Cilliers by +27(0) 28 212 1060.

© LawDotNews is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X